Artikel Budaya


...
KANG KAYUN - Crita Cekak Sutanto

by bahasa|| 28 Maret 2022 || || 237 kali


Kang Kayun dening Sutanto   Ginah katon bingung ngrasakke Kayun, merga kukuh kepingin mantokne Sawitri anake wadon kanthi cara gedhen. Arepa wis 25 tahun anggone bebrayan karo Kayun, ananging Ginah isih durung ngerti piye carane ngadhepi bojone. Ing tlatah Kembangan, Kayun kalebu wong sugih. Saliyane pancen duwe tinggalan omah, sawah lan pomahan jembar, pakaryane minangka blantik akeh bathine. Isih katambah Ginah anggone bakul janganan uga laris. "Pak njenengan ki rak ya ngerti ta, ...


...
LENA - Crita Cekak Chatarina Lia Indrawati

by bahasa|| 25 Maret 2022 || || 120 kali


LENA dening Chatarina Lia Indrawati   “Kadho cilik seka sigaraning nyawa,” unine caption Instragram-e Bu Dhukuh Nata kang nuduhake gambar HP weton anyar Iphone 13. Aku banjur uthak-uthik nulis ing HP, “Wah sae sanget, Jeng!” ing kolom komentar sosial medhia kasebut. Bu Nata ya Bu Rita Sundari, kancaku nalika isih ing tataran sekolah menengah pertama. Ya Rita, kanca raketku nalika aku isih SMP. Wis rong taun iki anggone bebojoan karo Pak Nata Sukoco, dhukuh ...


...
TUNGGAKSEMI - Crita Cekak Bey Saptomo

by bahasa|| 23 Maret 2022 || || 74 kali


“TUNGGAKSEMI” dening Bey Saptomo               “Sida neng nggonku ta?”             Murti bali ngechat Pana. Mesthekake kancane sing wis janjian bakal dolan ana ing omahe. Kamangka bojone Murti ora patiya seneng marang Pana. Merga bojone Murti, Ditya, kerep krungu kabar ala ngenani Pana. Satemene Murti uga uwis mangerteni ngenani kancane iku. Ora senenge ...


...
MBAK YAYUK - Crita Cekak Bambang Nugroho

by bahasa|| 22 Maret 2022 || || 202 kali


MBAK YAYUK Dening : Bambang Nugroho   Tetepungan mono, bisa ana papan ngendi wae.  Bisa  sawayah-wayah. Bisa esuk utawa sore, awan utawa wengi. Waton niyate kanggo kabecikan mesthi ora apa-apa. Kaya dene tepunge Banu klawan Mbak Yayuk. Ana Rumah Sakit swasta kang mapan pinggire kutha Yogyakarta. Nalika padha dene nunggu sisihane. Merga padha-padha ketaman lelara Covid-19 kang lagi mubal. Wektu semana Banu mung ijen, lungguh ana ruang tunggu. Dene sisihane isih ana ruang UGD. ...


...
LEGA - Crita Cekak Agus Suprihono

by bahasa|| 21 Maret 2022 || || 223 kali


LEGA dening Agus Suprihono   Ora ngira babar pisan yen dheweke bakal ketemu Mayang ing papan iki. Pasar Ngino. Nalika dheweke lagi bikut nata kambil-kambil dagangane Lik Marto, wanita iku teka-teka wis ngadeg ing sangarepe. “Klapa sing mpun dicukil onten dereng, Mas?” swara pitakon alus keprungu ing kupinge. Wiro ndengengek. Sapandhurat dheweke kemitenggengen nyawang wanita ing ngarepe iku, sing lagi ngungak tase saperlu njupuk dhuwit. Ora pangling yen iku pancen Mayang. ...


...
PEPESTHEN - Crita Cekak Albertus Sartono

by bahasa|| 21 Maret 2022 || || 262 kali


PEPESTHEN Dening Albertus Sartono   Pakdhe Dul mung bisa plenggang-plenggong meruhi anak putune sing paseh nggunakake tembung-tembung utawa ukara sing kaprah ing jaman saiki. Tembung permisi, gaspol, sori, yes, trima kasih, siyap, lan oke kaya wis nyawiji karo basa Jawa padinane bocah-bocah mau. Miturut Pak Dul, kanca-kancane anak putune kabeh ya padha nggunakake tembung-tembung kuwi mau. Minangka wong tuwa, Pak Dul nyoba ngresepi lan nganggep kabeh mau minangka jangka utawa pepesthen ...


...
Plesteran dan Acian Bligon

by pamongbudaya|| 10 Desember 2021 || || 318 kali


Pada pekerjaan rehabilitasi bangunan cagar budaya/warisan budaya ada yang dikenal dengan istilah plesteran dan acian bligon. Sebelum membahas lebih lanjut tentang plesteran dan acian bligon, mari kita bahas dulu tentang apa itu plesteran dan acian. Yang dimaksud dengan plesteran adalah campuran bahan yang digunakan untuk memberi lapisan pada dinding baik itu dari batu bata, batu atau kalau pada zaman sekarang ada yang dikenal dengan istilah bata ringan. Jadi jika dinding yang terbuat dari ...


...
Mengenal Bangunan Berarsitektur Tradisional Jawa : Bangunan Limasan (Bagian 2)

by pamongbudaya|| 10 Desember 2021 || || 474 kali


Menurut naskah-naskah lama tentang bangunan rumah berarsitektur Jawa, bangunan dengan atap berbentuk limasan memiliki 11 (sebelas) ragam/variasi. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa variasi lainnya. menurut R. Ng. Mintoboedoyo dalam Hamzuri (1986) terdapat 20 (dua puluh) variasi (Di dalam buku terdapat 21 variasi tetapi ada 2 jenis yang sama). Menurut Dakung (1987) terdapat 17 (tujuh belas) variasi bangunan limasan, dan yang dimuat dalam Peraturan Gubernur DIY (Pergub DIY) Nomor 40 tahun ...


...
Warung Kejujuran

by bahasa|| 22 November 2021 || || 128 kali


.


...
Ekskavasi Situs Cagar Budaya Kerta di Tahun 2021

by pamongbudaya|| 05 November 2021 || || 221 kali


Gubernur DIY telah menetapkan Situs Cagar Budaya Kerta, Situs Cagar Budaya Kedaton – Plered, Situs Cagar Budaya Kauman – Plered dan Situs Cagar Budaya Makam Ratu Malang – Plered melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 194/KEP/2019 yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2019. Menurut penjelasan di SK tersebut, lokasi Kerta merupakan lokasi bekas ibukota kerajaan Mataram Islam Abad XVII (periode pemerintahan Sultan Agung 1613-1646). Saat ini lokasi Kerta terletak di ...

Copyright@2022

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta