HASIL PUTUSAN PRA KBJ VI

by admin|| 11 Agustus 2015 || 50.286 kali

...

Pra KBJ VI mapan ing hotel Pangeran Emas, tanggal 28-30 Juli 2015, dipundhegani dening Dinas Kebudayaan DIY. Pra KBJ menika dipunrawuhi para kadang utusan saking propinsi Jatim, Jateng, saha DIY ingkang ngrembag ngengrengan KBJ VI 2016 samangke. Sasampunipun nintingi makalah, parepatan, pirembagan komisi, saha wawan rembag saking para pandherek Pra KBJ, wonten pinten-pinten usulan ingkang jumedhul murid KBJ VI ingkang badhe dhateng tansaya titis, tetes, saha netes.

Wonten ing Pra KBJ menika para pandherek kapantha dados sekawan komisi (1) Kebijakan (Kawicaksanan), (2) Pendidikan, (3) Pelestarian, (4) Pengembangan. Sasampunipun kaklempakaken, kapilah kapilih, saha katiti permati,  ing parepatan Pra KBJ VI mutusaken usulan kados ing ngandhap menika. 

 

A. Bab Kawicaksanan:

1. Asil-asil putusan KBJ VI samangke samesthinipun badhe katindakaken dening instansi teknis:

DIY Cak-cakanipun kapasrahaken dhumateng Dinas Kebudayaan (minangka koordinator – bab pelestarian saha pengembangan) saha Dinas Pendidikan (bab pendidikan)

Jawa Timur Cak-cakanipun kasrahaken dhumateng Balai Bahasa saha ingkang ngecakaken Dinas Pendidikan. Biro Administrasi Kemasyarakatan Pemprov Jawa Timur naming minangka koordinator (ingkang ngesuhi).

Jawa Tengah: Cak-cakanipun dening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Bahasa, saha Dinas Pendidikan. Biro Bina Mental Pemda Jawa Tengah minangka koordinator.

2. Dipungadhang supados saged nggrengsengaken saha nambah frekuensi panganggenipun bahasa Jawi saben dinten-dinten tertamtu, gumantung di masing-masing provinsi di hari-hari tertentu.  

3. Anggaran cecawis/ancang-ancang (pra kongres) saha cak-cakanipun Kongres Bahasa Jawa dipuntanggel dening instansi teknis/SKPD saben-saben propinsi.

4. Sosialisasi saha tindak lanjut asiling putusan KBJ VI dipunpandhegani saha dipuncawisaken dana beyanipun dening instansi teknis saben propinsi. 

5. Perlu kadhapuk BPK (Badan Pekerja Kongres) ingkang kajibah ngesuhi ayahan KBJ saben 5 taun lumampah menika.

 

B. Bab Pendidikan

1. Perlu kadhapuk Dewan Bahasa (Wanba) ingkang kajibah nintingi cak-cakanipun Perda saha Pergub ingkang gayut kaliyan basa Jawi ing jagad pendidikan.

2. Nggrengsengaken media masa cetak, elektronik, saha jejaring supados tumapakipun wulangan basa Jawi langkung murakabi. 

3. Nggrengsengaken pelatihan basa Jawa wiwit tataran PAUD-SLTA, mligi guru-guru ingkang pocokan supados langkung professional nguwaosi babagan seni tembang, karawitan, ketoprak, wayang, lsp. 

4. Perlu wontenipun sinergisitas antawisipun bebadan pamangku basa Jawi kadosta: dewan bahasa, dewan kebudayaan, Pepadi, Pakempalan Pranatacara, saha dewan kesenian supados saged njurung pamulangan basa Jawi.

5. Perlu ngaturi menteri Pendidikan dan Kebudayaan kangge ngrembag thekkliweripun kurikulum  basa Jawi supados kawajibaken ing tataran PAUD-PT.

6. Perlu kababar masterpiece (prestasi kejawaan) basa Jawi DIY, Jateng, Jatim kangge bahan wulangan ing sekolah.

7.  Prayogi wulangan basa Jawi ngginakaken program komputerisasi  (berbasis IT) kadosta android kangge sinau aksara Jawi.

8. Perlu wonten inovasi metode saha materi basa Jawi supados trep tuwin ndhapuk kapribaden (karakter).

9. Perlu wonten cepengan (pembakuan) panyerating aksara latin saha aksara Jawi wonten ing pamulangan.

10. Perlu wonten sosialisasi  aksara Jawi ingkang leres lumantar instansi, nama-nama dalan, toko lsp.

 

C. Bab Pelestarian:

1. Pemda wajib paring fasilitas kagem pelestarian basa saha sastra Jawi lumantar sanggar, paguyuban, padepokan, lembaga pendidikan formal- non formal keagamaan saha kanthong-kanthong budaya Jawa, kalebet Kraton.

2. Media massa wajib paring ruang siar murih lestantunipun basa lan sastra Jawa.

3. Lembaga Pamarintah-non Pamarintah wajib nggrengsengaken kridha lomba/sayembara basa lan sastra Jawa. Kadosta: panyeratan lan maos geguritan, macapatan, ndongeng, sesorah, dhagelan, lawak, panyeratan cerkak, lsp.

4. Nggrengsengaken kridha-kridha kagunan (seni) basa, sastra Jawi lumantar sanggar-sanggar, lan paheman ing masyarakat.

5. Mbabar (nyithak) karya-karya susastra klasik/lami jumbuh kaliyan basa lan kawontenan samangke.

6. Pamarintah wajib nindakaken digitalisasi naskah-naskah basa lan sastra jawi

 

D. Bab Pengembangan

1. Pemda nyawisaken naskah pedoman panyerating aksara Jawi ingkang sae tur leres.

2. Pemda ndhapuk tim ahli ingkang kajibah nintingi buku-buku prestasi kejawaan  (kadosta ensiklopedia, kamus, buku pinter,lsp.)

3. Pemda wajib nyawisaken penerbitan media visual  saha media cetak basa Jawi. 

4. Pemda paring dhawuh dhumateng instansi teknis  kangge ngrembakakaken mutu basa saha sastra Jawi kanthi nyadur  cariyos saking teks-teks lami ingkang ngemot piwulang luhur.

5. Pelaku  seni wajib ngrembakakaken mutu basa saha sastra wonten ing pentas: drama, film, wayang, ketoprak, ludruk lsp.

 

Ngayojakarta, 30 Juli 2015

Tim Perumus

Ketua: Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. (DIY)

Anggota:

1. Dr. Sudaryanto (DIY)

2. Prof. Dr. Ayu Sutarto, MA. (Jatim)

3. Drs. H. Sutadi (Jateng)

4. Dr. Tirto Suwondo, M. Hum. (DIY)

5. Drs. Nursatwika (DIY)

6. Drs. Afendy Widayat, M.Phil.

7. Dwiyanto Budi Utomo, SS.

8. Ttatiek P Kalingga (DIY)

9. Bambang Nursingngih, S.Sn. (DIY)

Artikel Terpopuler


...
Istilah - Istilah Gamelan dan Seni Karawitan

by admin || 07 Maret 2014

Ada-ada. Bentuk lagu dari seorang dhalang, umumnya digunakan dalam menggambarkan suasana yang tegang atau marah, hanya diiringi dengan gender.    Adangiyah. Nama dari jenis ...


...
Istilah- Istilah Gerakan Tari  Gaya  Yogyakarta

by admin || 05 Maret 2014

Ngithing. Posisi tangan dengan mempertemukan ujung jari tengah ibu jari membentuk lingkaran, sedangkan jari-jari lainnya agak diangkat keatas dengan masing-masing membentuk setengah ...


...
Kanjeng Raden Tumenggung Madukusumo

by admin || 04 Maret 2014

Kanjeng Raden Tumenggung Madukusumo. Dilahirkan pada tanggal 22 Maret 1899 di Yogyakarta Putera Ngabehi Prawiroreso ini pada tahun 1909 tamat Sekolah Dasar di Gading dan Tahun 1916 masuk menjadi abdi ...



Artikel Terkait


...
Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2012

by admin || 30 Juli 2013

.



...
PENINGKATAN KUALITAS KOTA PUSAKA (YOGYAKARTA)

by admin || 19 September 2013

.





Copyright@2024

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta