Artikel Budaya


...
Srengenge - Yuni Unika

by bahasa|| 03 Juli 2023 || || 1.110 kali


Geguritan riptanipun Yuni Unika   SRENGENGE mlaku ngetan bali ngulon mlaku ngalor ketemu kidul meneng anteng sansaya puyeng arep obah ora genah ora obah ora mamah rungakna anggonmu mlaku terusna   srengenge ngawe-ngawe katon nyeluk ayo mrene aku bocah lugu manthuk mesem mlayu ketemu laku sejati   pijer aja kulina mundak mengko dadi kuciwa bareng beda karepane krapak putung banjur menthung eling aja   TIRTA   tinulis tanpa kewaca keli ...


...
DLUWANG KLUWUS - Crita Cekak Eko Budi Kaswanto

by bahasa|| 04 April 2022 || || 1.518 kali


DLUWANG KLUWUS dening Eko Budi Kaswanto Ing pojokan kamar, Ardy katon suntrut, prasasat kaya ketaman sedhih. Pasuryane katon pucet. Sorot saka mripate  nuduhake menawa dheweke lagi ana samubarang perkara kang abot. Dheweke ambegan landhung, nalika mbuka lemari nemu potrete bapakne sing wis seda 3 taun kepungkur amarga nandang gerah. Potret dicandhak Ardy. Ora krasa tumetesing luh mbrebel saka mripat nelesi pipi. Tutuk tan bisa angucap apa-apa, kelingan nalikaning bapakne isih ana ing ...


...
PAGEBLUG ATI - Crita Cekak Budi Yanto

by bahasa|| 31 Maret 2022 || || 1.438 kali


PAGEBLUG ATI dening Budi Yanto   “Mas, Mas, Mas Jalu maskermu ora lali!” pengelingku marang Mas Jalu. Krungu aku bengok, Mas Jalu banjur mlebu meneh saperlu jupuk masker.  Prasasatku, saiki nek metu omah ora nganggo masker kayata wong numpak montor ora nganggo helm, neng ati krasa ana sing kurang, gawe ati ora tentrem. Pageblug iki ngowahi tatalakune menungsa. Para warga masyarakat dikon meluni protokol kesehatan manut pangrehe pamarentah. Kudu nganggo masker nalika ...


...
REBUT MRUPUT ENTUK BENJUT - Crita Cekak Anwar Wiyadi

by bahasa|| 31 Maret 2022 || || 1.274 kali


REBUT MRUPUT ENTUK BENJUT dening Anwar Wiyadi   Azis kang lagi nembang ing kamar mandi keprungu suarane mung samar-samar. Katon cetha lelagon kang di tembangake, nalikane uwis metu seka kamar mandi. Pancen perlu diacungi jempol menawa suara Azis iku apik bening, dirungokake kepenak ing kuping. Ananging suara kang apik iku anehe ngepasi tekan tembang kang unine ‘wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sik betah’ dumadakan ana swara kang ngendhekake ...


...
NATA JANGKAH - Crita Cekak Andhi Wisnu Wicaksono

by bahasa|| 29 Maret 2022 || || 1.393 kali


Nata Jangkah dening Andhi Wisnu Wicaksono    Pageblug sing wis rong taun nemahi, meksa manungsa gumregah nglarasake marang kahanan anyar. Pangaribawane ndadekake manungsa mbudidaya bisane tetep sesambungan sanadyan ora kanthi gapyuk pethukan. Ketemu wong liya mung winates, tur kudu prokes. Sajrone mangsa pageblug, ndadekake akeh kang poyang-payingan. Sing sekolah judheg.   wong tuwane buneg. Gadget sing biyen ora saben wektu bisa disandhing bocah, saiki gelem-ora gelem ...


...
KANG KAYUN - Crita Cekak Sutanto

by bahasa|| 28 Maret 2022 || || 1.548 kali


Kang Kayun dening Sutanto   Ginah katon bingung ngrasakke Kayun, merga kukuh kepingin mantokne Sawitri anake wadon kanthi cara gedhen. Arepa wis 25 tahun anggone bebrayan karo Kayun, ananging Ginah isih durung ngerti piye carane ngadhepi bojone. Ing tlatah Kembangan, Kayun kalebu wong sugih. Saliyane pancen duwe tinggalan omah, sawah lan pomahan jembar, pakaryane minangka blantik akeh bathine. Isih katambah Ginah anggone bakul janganan uga laris. "Pak njenengan ki rak ya ngerti ta, ...


...
LENA - Crita Cekak Chatarina Lia Indrawati

by bahasa|| 25 Maret 2022 || || 1.333 kali


LENA dening Chatarina Lia Indrawati   “Kadho cilik seka sigaraning nyawa,” unine caption Instragram-e Bu Dhukuh Nata kang nuduhake gambar HP weton anyar Iphone 13. Aku banjur uthak-uthik nulis ing HP, “Wah sae sanget, Jeng!” ing kolom komentar sosial medhia kasebut. Bu Nata ya Bu Rita Sundari, kancaku nalika isih ing tataran sekolah menengah pertama. Ya Rita, kanca raketku nalika aku isih SMP. Wis rong taun iki anggone bebojoan karo Pak Nata Sukoco, dhukuh ...


...
TUNGGAKSEMI - Crita Cekak Bey Saptomo

by bahasa|| 23 Maret 2022 || || 1.313 kali


“TUNGGAKSEMI” dening Bey Saptomo               “Sida neng nggonku ta?”             Murti bali ngechat Pana. Mesthekake kancane sing wis janjian bakal dolan ana ing omahe. Kamangka bojone Murti ora patiya seneng marang Pana. Merga bojone Murti, Ditya, kerep krungu kabar ala ngenani Pana. Satemene Murti uga uwis mangerteni ngenani kancane iku. Ora senenge ...


...
MBAK YAYUK - Crita Cekak Bambang Nugroho

by bahasa|| 22 Maret 2022 || || 1.673 kali


MBAK YAYUK Dening : Bambang Nugroho   Tetepungan mono, bisa ana papan ngendi wae.  Bisa  sawayah-wayah. Bisa esuk utawa sore, awan utawa wengi. Waton niyate kanggo kabecikan mesthi ora apa-apa. Kaya dene tepunge Banu klawan Mbak Yayuk. Ana Rumah Sakit swasta kang mapan pinggire kutha Yogyakarta. Nalika padha dene nunggu sisihane. Merga padha-padha ketaman lelara Covid-19 kang lagi mubal. Wektu semana Banu mung ijen, lungguh ana ruang tunggu. Dene sisihane isih ana ruang UGD. ...


...
LEGA - Crita Cekak Agus Suprihono

by bahasa|| 21 Maret 2022 || || 1.360 kali


LEGA dening Agus Suprihono   Ora ngira babar pisan yen dheweke bakal ketemu Mayang ing papan iki. Pasar Ngino. Nalika dheweke lagi bikut nata kambil-kambil dagangane Lik Marto, wanita iku teka-teka wis ngadeg ing sangarepe. “Klapa sing mpun dicukil onten dereng, Mas?” swara pitakon alus keprungu ing kupinge. Wiro ndengengek. Sapandhurat dheweke kemitenggengen nyawang wanita ing ngarepe iku, sing lagi ngungak tase saperlu njupuk dhuwit. Ora pangling yen iku pancen Mayang. ...

Copyright@2024

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta